dilluns, 30 de març de 2020

RESUM HISTÒRIC DEL PAILEBOT “PAQUETE CIUDADELANO” (4)


TRIPULACIONS (1):
Per reconstruir la història dels patrons del veler, hem consultat l’hemeroteca de l’època i, sobre tot, les còpies de documents originals i del rol del pailebot i la marineria (des de 1899 fins 1916) a més de les matrícules des de 1886 fins 1920 feta per Antoni Picó Vivó, malhauradament els originals s’han perdut.
PERÍODE
PATRÓ
TRIPULACIÓ
1886-1890
Bartomeu Piris Salord[1]

1893
Rafael Torres (desembre)
Pau Lluch Anglada (18 anys)
1894
Rafael Gómez
Bartomeu Piris Salord

1894-1895
Joan Torres Anglada[2]
Pau Lluch Anglada.
1896-1898
Bartomeu Piris Salord

1898
Martí Pons Caules[3]

---- Fins 1899
Joan Portella Riera[4]
Rol de l’any 1899 surt com a patró
31-3-1899
17-2-1900 
Miquel Jamet Gener[5]
Josep Lluch Anglada, nostramo
Diego Caules Sabater, mariner
Marc Moll Bosch, mariner
Antoni Torres Faner, mariner
Antoni Marquès Bagur, mariner
Joan Bagur Torres, mariner
[1] BARTOMEU PIRIS SALORD
Ciutadella 1849 – Ciutadella 24-5-1922 Mor als 73 anys
Fill de Francesc Piris Feliu  i Joana Salord Cortès
Casat amb Francisca Bagur Bagur
Es va matricular a la marina del districte de Ciutadella el 21 de març de 1873, en el foli 12 a l’edat de 24 anys


TITULACIONS
Examinat i aprovat de patró de cabotatge el 28-07-1890

PATRONIA:
-       Nueva Juanita (1882, 1900),
-       Pailebot “Paquete Ciudadelano” (1886-1890, 1893. 1894, 1895, 1896-1898, 1912, 1913, 1916),
-       Pailebot “Flor del Mar” (15-04-1898 fins 16-05-1899),
-       Pailebots: “Triunfo”, “Lorenzito”, “Valentina” (1907)
-       Pailebot “Indústria” (31-03-1909 fins 24-04-1909)
-       Pailebot “Nueva Estrella” (12-07-1909 fins 5-10-1909).
ALTRES:
Va ser qui va encarregar la construcció del “Paquete Ciudadelano” i el seu primer patró.
Es va retirar l’any 1911 amb el “Paquete Ciudadelano,”  entregant el buc al seu fill Francesc Piris Bagur, però tenim constància que els anys 1913 i  1916 va ser patró en algunes ocasions.

[2] JOAN TORRES ANGLADA
Nascut a Ciutadella el 1850. Fill de Sebastià Torres Barceló i Joana Anglada Rayo.
Casat amb Miquela Coll Anglada
Es va matricular a la marina del districte de Ciutadella el novembre de 1865, està inscrit al foli 9 de dia 11-11-1865 a l’edat de 15 anysTITULACIONS:
-         Cabo de Mar de 1ª classe llicenciat l’any 1877
-         Patró d’embarcacions de pesca 17-06-1889
-         Patró d’embarcacions de cabotatge 20-8-1889


PATRONIES
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (entre els anys 1894 i 1895)
-   Balandre “Pelayo” (5-04-1916 fins 20-08-1916, cobrava 90 ptes. al mes. I del 19-01-1917 fins 2-05-1917)
-         Pailebot Los Amigos ( 17-06-1919 fins 29-09-1919)
-         Nostramo del pailebot “Los Amigos” (22-05-1920 fins 27-09-1920)

ALTRES:
-         Mariner del pailebot “For del Mar” (18-10-1898 fins 17-07-1899) va prendre el comandament d’aquest veler per malaltia del seu patró Bartomeu Piris Salord
-         Va ser pràctic del port de Ciutadella els anys 1919-1920

[3] MARTÍ PONS CAULES
Nascut a Fornells l’any 1850
Fill de Martí Pons i Clara Caules.
Casat amb Margarita Sastre Bagur
Es matriculà a la marina  a l’edat de 14 anys
PATRONIA:
-         Bergantí-goleta “San Antonio” (1882)
-         Pailebot “Triunfo” (1882)
-         Pailebot “Industria” (1892; 8-04-1899 fins 22-01-1900)
-         Pailebot  “Flor del Mar” (1895)
-         Pailebot  “Paca” (1897)
-         Pailebot  “Lealtad” (1897)
-         Pailebot “Balear” (13-1-1900 fins el 17-2-1900)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (1898, 20-2-1900 fins 16-8-1901)
-         Pailebot “Flor del Mar” (16-10-1901 fins 16-01-1902; 15-12-1920 fins 19-12-1920; 9-07-1921 fins 26-09-1921)
-          Pailebot “Valentina” (embarca 4-03-1907)

ALTRES
Embarca als 18 anys a Barcelona amb el “1º Barcelonés” rumb a Amèrica. El capità el va nomenar pilot mentre li feia classe durant els viatges. Als 24 anys va retornar a Ciutadella per la mort dels seus pares i va navegar per Menorca.
Va ser el primer patró de l’”Industria”  i la varada va ser apadrinada per la seva filla Clara Pons i  Miquel Bonet.
Al 1883 era propietari del pailebot “Margarita”, li van oferir ser patró d’un altra vaixell de major tonatge i al “Margarita” el va entregar al patró Sebastià Picó. El febrer de 1893, estant el vaixell amarrat a Mallorca, amb el patró Joan Femenias,  un temporal el va destrossar, el seu propietari, Martí Pons, estava a Marsella.

[4] JOAN PORTELLA RIERA
Nascut a Fornells l’any 1848 i resident a Ciutadella, fill de Martí Portella Pons i Margarita Riera Caules
Casat l’any 1877 amb Antònia Camps Farnés
A la llista motriu d’homes de la mar del districte de Ciutadella està inscrit al foli 10 de la matrícula de 1862 a l’edat de 15 anys.

TITULACIONS
Segons les actes de Comandància es va examinar i a provar per ser patró d’embarcacions de cabotatge  el 31-12-1873.
Té les circumstàncies previstes per ordenança per patronejar embarcacions de cabotatge des de dia 29-08-1878

PATRONIES
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano”  (1899)
-         Pailebot “Flor del Mar” (1-02-1900 fins 16-02-1900)

[5] MIQUEL JAMET GENER
Neix a Ciutadella l’any 1850, fill de Llorenç Jamet Seguí i Maria Gener Llorens.
Casat al 1877 amb Maria Alzina Gener


PATRONIES:
-         Pailebot “Indústria” (5-07-1898 fins 7-04-1899)
-         Pailebot “Paquete Ciudadelano” (31-07-1899 fins 17-02-1900)
-         Pailebot “Balear” (11-06-1900 fins 20-04-1901)
-         Pailebot “Indústria” (4-07-1901 fins 7-03-1902)
-         Pailebot “Balear” (11-04-1902 fins 25-07-1902)
-         Pailebot “Balear” (22-08-1902 fins 17-05-1903)

divendres, 27 de març de 2020

RESUM HISTÒRIC DEL PAILEBOT “PAQUETE CIUDADELANO” (3)

CARACTERÍSTIQUES DEL PAILEBOT I PROPIETARIS (2)


Hem trobat ressenyes d’aquest veler a:
“Lista oficial de los buques de guerra y mercantes de la Marina Española 1893” Propietari Vicent Marquès i altres
“Lista oficial de los buques de guerra y mercantes de la Marina Española 1898” Propietari Vicent Marquès i altres“Lista oficial de los buques de guerra y mercantes de la Marina Española 1900” Propietari Vicent Marquès
“Lista oficial de los buques de guerra y mercantes de la Marina Española 1901” Propietari Vicent Marquès


“Lista oficial de los buques de guerra y mercantes de la Marina Española 1902” Propietari Vicent Marquès
“Lista oficial de los buques de guerra y mercantes de la Marina Española 1903” Propietari Vicent Marquès
“Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1905” Propietari Miquel Sintes[1]

  
“Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1906” Propietari Miquel Sintes

 
Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1908 Propietari “Banco de Ciudadela”


 Abans de 1909 una de les copropietaries era Josefina León, ja que aquest any va vendre la seva participació al Banc de Ciutadella (signava en nom de l’entitat el seu director Miquel Sintes Mercadal), que ja era copropietari de l’embarcació. També consta com a copropietari Rafael Carretero Fedelich.[2]
 

“Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1910” Propietari “Banco de Ciudadela”L’any 1911 consta com a copropietaris el Sr Vila i el Sr Vivó (sic.)[3]

14-04-1913 es va fer un nou arqueig 
Tm 84,58  descompte 9,84 Tm  Tm netes 74,74
Eslora 25m  màniga 6,60m  puntal 2,50

“Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1914” Propietari “Banco de Ciudadela”
El 1916 n’és copropietari Miquel Sintes Mercadal (en nom del Banc de Ciutadella)[4] i datat el 21 de setembre de 1916 l’accionista majoritari i armador era Rafael Carretero Fedelich[5], continuant el seu tràfic de llagostes i càrrega general entre Barcelona i Ciutadella principalment[6]. 

Però, dit això, a la “Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1919” encara figura com a propietari el “Banco de Ciudadela”


“Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1920” Propietari “Banco de Ciudadela”


“Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes de más de 50 toneladas de la Marina Española 1921” Propietari “Banco de Ciudadela”

[1] Miquel Sintes Mercadal era director del “Banco de Ciudadela”. El 1913 passà a ocupar la gerència de la “Eléctrica Ciudadelana” 


[2] Canvis de propietat: Així com diferents alteracions que en la seva propietat va tenir en 1889, en 1884 i 1895. En aquesta època el seu patró era  D. Joan Torres. En el rol  de 1899 figura com a propietari D.  Vicent Marquès Marquès i altres de Ciutadella. També fou propietat del banc de Ciutadella, ja que en el foli 203 de data 29 de març de 1909, del llibre d’”Acuerdos de la Junta de Gobierno del Banco de Ciudadela” llegim: “... se autoriza al Director D. Miguel Sintes Mercadal para vender a D. Rafael Carretero Fedelich el veinticuatroavos del pailebot “Paquete Ciudadelano” que este banco adquirió a Dña. Josefina León por el precio que creyere conveniente...” (A. Picó)

[3] En el foli 224 de data 24 d’agost de 1911 del mateix llibre llegim el següent: “... se acuerda dar a dicho Sr. Vila en garantía de su compromiso con el Sr. Vivó los valores siguientes según especifica el aludido contrato. Cinco y medio veinticuatroavos participación Pailebote “Paquete Ciudadelano” Pts. Ocho mil ...” (A. Picó)
[4] Continuant amb el mateix llibre, en data 13 de març de 1916 llegim: ... también se ha vendido a D. Miguel Sintes la participación que tiene con el “Paquete Ciudadelano” por el precio de siete mil pesetas a condición de otorgar la escritura pública de compra venta el día que el el Sr. Sintes le convenga a favor de la persona  que indique el Sr. Sintes ...” (A. Picó)

[5] I en data 21 de setembre de 1916 llegim en el mateix  llibre el següent: “... se delega al vocal D. Manuel Salord Menéndez Arango para que firme  escritura de venta de las 5 y ½ veinticuatroavas partes que el Banco de Ciudadela tiene en el pailebote “Paquete Ciudadelano” a favor de D. Rafael Carretero Fedelich por el precio de siete mil pesetas confesando que el Banco ya lo tiene percibido todo lo que en cumplimiento  de la obligación que el Banco contrajo de formar escritura  de venta a la persona que indicase D. Miguel Sintes Mercadal y éste ha indicado al susodicho Sr. Carretero ...” (A. Picó)

[6] Amb l’adquisició d’aquestes participacions i amb les que ja posseïa el sr. Carretero va quedar com a major accionista de dit vaixell. I com el seu armador, continuant el seu tràfic de llagostes i càrrega general entre Barcelona i Ciutadella principalment. (A. Picó)